Termeni și condiții

Prin utilizarea aplicatiei Conectoo, furnizorul aplicatiei si beneficiarul acesteia, denumite in continuare in mod individiual “partea” si in mod colectiv “partile”, au agreat urmatoarele termene si conditii ( Contractul):

Abonat –desemneaza destinatarul identificat prin adresa de e-mail in cadrul unei baze de date aflata in proprietatea Beneficiarului, utilizata de acesta in cadrul Platformei Conectoo, conform legislatiei in vigoare;

Emailuri Expediate- reprezinta mesajele expediate de către Beneficiar către Abonati prin intermediul Platformei Conectoo;

Conectoo Startup -desemneaza modalitatea de colaborare in baza unui abonament cu titlu gratuit pentru utilizarea Platformei Conectoo pe toata durata colaborarii, pentru maxim 2000 abonati unici importati in platforma si 12.000 emailuri trimise lunar;

Conectoo Business- desemneaza modalitatea de colaborare in baza unui abonament ce va fi platit lunar de către Beneficiar Furnizorului pentru utilizarea Platformei Conectoo pe toata durata colaborarii, indiferent daca numarul maxim de emailuri corespunzator planului tarifar ales au fost sau nu expediate ori daca a trimis campanii de email marketing prin intermediul Platformei Conectoo ;

Conectoo Express– desemneaza modalitatea de colaborare in baza facturarii lunare aferente numarului de email-uri expediate de catre Beneficiar si a unui cost lunar suplimentar pentru pentru intretinerea IP-ului alocat de catre Furnizor Beneficiarului;

IP-ul Dedicat – reprezinta alocarea contra cost de catre Furnizor a unei adrese unice de internet Beneficarului care sa fie folosita exclusiv pentru trimiterea de e-mailuri prin intermediul Platformei Conectoo;

Platforma Conectoo - desemnează sistemul tehnic operat de către S.C.Conversion Marketing S.R.L, pus la dispoziția Beneficiarilor la adresele www.conectoo.ro si www.conectoo.com, împreună cu toate informațiile de interes și instrumentele specific necesare astfel încât aceștia să poată utiliza Serviciul Conectoo, respectiv să poată trimită mesaje; Platforma Conectoo permite:

  • - Gestionarea informatiilor despre Abonatii si mesajele Beneficiarului;
  • - Compunerea de catre Beneficiar a mesajelor utilizand sabloane;
  • - Gestionarea expedierii mesajelor catre Abonati la cererea Beneficiarului;
  • - Colectarea si raportarea informatiilor ulterioare privind trimiterea mesajelor;

Spam – Desemneaza trimiterea de mesaje electronice nesolicitate. Mesajul transmis catre oricare dintre adresele de e-mail din lista de Abonati se considera a fi nesolicitat daca Beneficiarul a obtinut adresa de e-mail respectiva prin orice alta metoda decat prin abonarea directa a respectivei persoane, la optiunea proprie a respective persoane, manifestata expres si in prealabil trimiterii primului mesaj.

Prima luna de abonament – desemnează luna calendaristica in decursul careia are loc semnarea prezentului Contract;

Newsletter - semnifică un mesaj comercial transmis prin cale electronica utilizând Platforma Conectoo, conform prevederilor referitoare la protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

“Prelucrare” , “Operator” , “Persoană împuternicită de către operator”, “Persoană vizată”, “Date cu caracter personal ” , “Categoriile speciale de date cu caracter personal ” și “ Încălcare a securității Datelor cu caracter personal” au același înțeles ca în Legislația aplicabilă privind protecția Datelor;

“Autoritate de supraveghere” înseamnă: (a) o autoritate publică independentă înființată de un stat membru în temeiul articolului 51 din RGPD; și (b) orice autoritate de reglementare similară responsabilă cu aplicarea Legislaţia privind protecția Datelor;

“Date cu caracter personal de la Beneneficiar”înseamnă orice Date cu caracter personal prelucrate de Conectoo în numele Beneficiarului, în temeiul sau în legătură cu Contractul;

“Legislaţia aplicabilă privind protecția Datelor” înseamnă Regulamentul (EU) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE ("RGPD"), orice lege care implementeaza RGPD sau reglementează protecția datelor cu caracter personal în România, precum și orice decizii, ordine, regulamente sau reglementări emise de Autoritatea de Supraveghere sau alte autoritati competente de reglementare și care sunt menite sa protejeze drepturile și libertatile fundamentale ale persoanelor vizate și, în particular, dreptul acestora la intimitate cu privire la Prelucrarea Datelor cu caracter personal, aplicabile în România;

'Servicii' înseamnă serviciile care vor fi furnizate de către Conectoo către Beneficiar, în conformitate cu Contractul.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul Contractului consta in prestarea de servicii de email marketing in favoarea Beneficiarului, astfel incat acesta sa poata trimite mesaje Abonatilor prin intermediul Platformei Conectoo.

2.2. Serviciile de email marketing oferite Beneficiarului sunt urmatoarele:

a) utilizarea Platformei Conectoo pentru gestionarea informatiilor despre Abonati si mesaje;

b) punerea la dispozitie a unuia sau mai multor IP-uri pentru trimiterea de mesaje;

c) administrarea de catre Furnizor a infrastructurii hardware si software de la punctele a) si b);

d) monitorizarea activitatii de trimitere a mesajelor si raportarea imediata sau periodica a erorilor datorate integrarii cu sistemele informatice externe, precum si raportarea reactiva a introducerii in blacklists;

e) servicii de consultanta cu privire la activitatea de e-mail marketing;

f) dezvoltarea sabloanelor de e-mail personalizate conform cerintei Beneficiarului;

g) servicii de grafica pentru realizarea de mesaje de tip newsletter;

h) servicii de management al activitatii de email maketing in favoarea Beneficiarului;

i) alte activitati legate de email marketing.

3. CLAUZE GENERALE

3.1. Utilizarea platformei Conectoo poate fi facuta fie pe baza de abonament lunar (Conectoo Business), sau pe baza tarifarii pentru fiecare Email Expediat (Conectoo Express).

3.2. Abonamentele lunare ce vor fi platite de catre Beneficiar Furnizorului pentru utilizarea Platformei Conectoo, sunt urmatoarele:

Numar abonati Abonament lunar
1-2000 abonati (pana la 12.000 emailuri expediate/luna) Gratuit *
2.001-5.000 abonati 19 euro
5.001-10.000 abonati 39 euro
10.001 – 25.000 abonati 79 euro
25.001 – 50.000 abonati 139 euro
50.001 – 100.000 abonati 249 euro
Peste 100.000 de abonati Negociabil

* Este interzisa utilizarea mai multor conturi gratuite de tip clona (mai multe conturi ale aceluiasi utilizator, website, societate comerciala sau campanie). Conectoo isi rezerva dreptul de a dezactiva conturile clona identificate.

Numar de SMS Pret
Pana la 5000 SMS 0.036 € / SMS
Pana la 10.000 SMS 0.034 € / SMS
Pana la 25.000 SMS 0.032 € / SMS
Pana la 50.000 SMS 0.030 € / SMS
Pana la 100.000 SMS 0.029 € / SMS
Peste 100.001 SMS 0.028 € / SMS

3.3. Utilizarea Platformei Conectoo in baza tarifarii per Email Expediat (Conectoo Expres) presupune plata de catre Beneficiar a unui cost lunar pentru intretinerea IP-ului alocat de catre Furnizor. Costurile sunt:

Intretinere IP propriu Tarif / email expediat
150 euro / luna 0,0005 euro

4. TARIFARE SI MODALITATI DE PLATA

4.1. Beneficiarul va plati Furnizorului un abonament lunar Conectoo Business pentru maxim 100.000 de Abonati unici importati in Platforma Conectoo, iar peste aceasta valoare tariful este negociat in functie de numarul de trimiteri lunare si numarul de abonati unici.

4.2. Beneficiarul are obligatia platii integrale a abonamentului indiferent daca in luna respectiva a folosit sau nu Serviciile Conectoo.

4.3. Facturarea abonamentului se va face astfel dupa cum urmeaza:

a) pentru prima luna de abonament, facturarea se face in avans, proportional cu numarul de zile ramase de la data semnarii Contractului pana la finalul lunii

b) la finalul fiecarei luni calendaristice, se va factura in avans, integral, abonamentul pentru luna urmatoare.

4.4. Furnizorul va emite facturile fiscale în RON, luandu-se în considerare cursul RON/EURO comunicat de Banca Naţională a României din ziua emiterii facturii şi vor fi transmise către Beneficiar.

4.5. Folosirea Platformei Conectoo de catre Beneficiar conform planului tarifar ales este posibila doar din momentul in care Furnizorul a incasat integral prima plata a abonamentului Conectoo Business.

4.6. Ulterior platii primei luni de abonament, Beneficiarul va efectua plata abonamentului Conectoo Business in termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la emiterea facturii de catre Furnizor. Furnizorul isi rezerva dreptul de a suspenda fara o notificare prealabila serviciile in cazul in care Beneficiarul nu efectueaza plata in termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la emiterea facturii.

4.7. Avand in vedere natura serviciilor prestate, intrucat Beneficiarul poate folosi Platforma Conectoo imediat dupa efectuarea platii, Beneficiarul ia la cunostinta si consimte in mod expres ca dreptul de retragere in termen de 14 zile de la livrarea Serviciului, prevazut in Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor transpusa in dreptul national prin Ordonanta de Urgenta nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionisti, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, nu se va aplica in cazul Serviciului Conectoo in conformitate cu exceptiile cuprinse la articolul 16 (inclusiv articolul 16 litera a si m) din directiva si din Ordonanta de Urgenta nr. 34/2014.

4.8. In cazul depasirii limitei de trafic de 300 GB/IP/luna la aceste preturi se va mai adauga 0.7 EUR pentru fiecare GB de trafic efectuat in plus.

5. DREPTURILE SI OBLIGATII ALE BENEFICIARULUI

5.1. Pe langa celalalte drepturi stabilite in prezentul Contract, Beneficiarul are urmatoarele drepturi:

a) Sa utilizeze Platforma Conectoo pentru trimiterea de mesaje in conformitate cu prezentul Contract ;

b) Sa utilizeze in Platforma Conectoo liste de Abonati, cu respectarea integrala a prevederilor legale in vigoare.

5.2. Pe langa celalalte obligatiii stabilite in prezentul Contract , Beneficiarul are urmatoarele obligatii:

a) Sa nu foloseasca Platforma Conectoo pentru trimiterea de mesaje nesolicitate (“Spam”), indiferent daca scopul trimiterii este unul comercial sau unul necomercial.

b) Sa nu a contribuie la raspandirea de mesaje electronice care sa contina sau sa promoveze orice materiale periculoase pentru echipamentul informatic al desinatarului sau care contin limbaj obscen sau vulgar, texte ilegale, amenintatoare, abuzive, indecente, mesaje rasiste, soviniste ori care ar putea discrimina orice persoane in orice mod, sau care ar incalca in orice mod sau in orice masura orice norma sau reglementare in vigoare;

c) Sa respecte toate obligatiile stipulate in prezentul Contract si legislatia in vigoare aplicabila aferenta activitatii pe care o desfasoara, inclusiv, dar fara a se limita la legislatia in vigoare in domeniul comunicatiilor electronice si la legislatiacu privire la datele cu caracter personal;

d) Sa achite catre Furnizor, in termenul de plata stabilit conform prezentului Contract, valoarea abonamentului Conectoo Business precum si alte servicii de e-mail marketing comandate acestuia;

e) Sa nu ofere acces in Platforma Conectoo persoanelor sau entitatilor neautorizate, fiind responsabil de consecintele accesului neautorizat in Platforma Conectoo. In cazul in care se produce o bresa de securitate sau Beneficiarul observa orice acces neautorizat in contul său, Beneficiarul este obligat să notifice imediat Furnizorul, menționând toate detaliile relevante despre incident;

f) Sa nu întreprinda actiuni care pot aduce prejudicii, inclusiv prejudiciude imagine pentru Furnizor;

g) Sa detina toate drepturile de proprietate intelectuala asupra materialelor (texte, imagini, fisiere) trimise prin intermediul mesajelor si sa raspunda de continutul acestora.

6. DREPTURILE SI OLIGATIILE FURNIZORULUI

6.1. Pe langa celalalte drepturi stabilite in prezentul Contract , Furnizorul are urmatoarele drepturi:

a) Sa verifice in orice moment respectarea de catre Beneficiar a Contractului precum si a prevederilor legale in vigoare si sa suspende in orice moment furnizarea serviciilor de email marketing daca Beneficiarul nu le respecta;

b) Sa foloseasca in scopuri de marketing denumirea, logo-ul si marcile Beneficiarului;

c) Sa modifice in orice moment Contractul, politica comerciala si tarifele practicate, potrivit propriei sale optiuni. Orice modificare de tarife va deveni operanta imediat dupa notificarea in acest sens a Beneficiarului.

d) Sa suspende prestarea serviciilor de email marketing catre Beneficiar oricand exista suspiciuni sau dovezi ca acesta incalca prevederile prezentului Contract;

6.2. Pe langa celalalte drepturi stabilite in prezentul Contract, Furnizorul are urmatoarele obligatii:

a) Sa permita Beneficiarului accesul in Platforma Conectoo astfel incat acesta sa poata trimite mesaje, conform planului tarifar agreat in prezentul Contract;

b) Sa asigure buna functionare a Platformei Conectoo si sa remedieze in cel mai scurt timp orice eroare sau problema tehnica;

c) Sa anunte Beneficiarul in prealabil de existenta unor lucrari de mentenanta asupra Platformei Conectoo;

7. RASPUNDERE

7.1. Raspunderea pentru continutul mesajelor este exclusiv a Beneficiarului;

7.2. In cazul oricarei intarzieri la plata facturilor scadente, Beneficiarul este de drept in intarziere datorand Furnizorului penalitati de intarziere in cuantum de 0,5% pe zi din valoarea totala a facturii emise. Pe langa dreptul de a aplica penalitati de intarziere, pentru nerespectarea termenelor de plată stabilite conform prezentului Contract, Furnizorul este îndreptățit să suspende prestarea Serviciului până la momentul în care toate plățile datorate de către Beneficiar, inclusiv pentru despăgubiri și/sau alte penalități, vor fi efectuate.

7.3. Pentru orice obligație de plată, Beneficiarul este de drept in întârziere, fără a fi necesara notificarea sa prealabilă de către Furnizor, de la data scadenței obligației de plată.

7.4. Furnizorul are dreptul de a direcționa orice sume primite de la Beneficiar pentru a acoperi oricare dintre datoriile Beneficiarului, fara a tine cont de destinatia platii indicata de catre Beneficiar.

7.5. Pentru nerespectarea de catre Beneficiar a oricarei obligatii stabilite in prezentul Contract, Furnizorul este indreptatit sa suspende prestarea Serviciului sau sa intrerupa Serviciul, fara alte formalitati si fara interventia instantei, pana la remedierea/indeplinirea obligatiei de catre Beneficiar.

7.6. Furnizorul nu răspunde faţă de Beneficiar pentru orice pagubă directă, indirectă, actuală sau potenţială sau pentru profituri pierdute incluzând (indicativ şi nu limitativ): paguba financiară, pierderea de venituri sau profituri, pierderea de clientelă sau orice altă formă de pierdere sau pagubă de orice natură şi din orice motiv, dacă aceasta provine din suspendarea si/sau incetarea Serviciului.

8. CONFIDENTIALITATEA INFORMATIILOR

8.1. Partile recunosc ca in vederea prestarii Serviciului Conectoo urmatoarele informatii devin informatii confidentiale, fiind supuse angajamentului de confidentialitate asumat prin Contract:

- datele de acces ale Beneficiarului in Platforma Conectoo;

- infomatiile legate de Abonatii Beneficiarului.

9. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ/INDUSTRIALĂ

9.1. Beneficiarul declara si recunoaste ca tehnologia si know-how-ul, brevetate sau nu, incorporate in Platforma Conectoo si in Serviciul Conectoo sunt si raman proprietatea Furnizorului. Astfel Beneficiarul este de acord si recunoaste ca Furnizorul detine toate drepturile de proprietate intelectuala asupra Platformei Conectoo si asupra Serviciului Conectoo si ca, exceptand dreptul de a utiliza Platformei Conectoo si Serviciul Conectoo sub rezerva respectarii integrale a obligatiilor din prezentul Contract, nu dobandeste niciun alt drept asupra Platformei Conectoo si/sau asupra Serviciului Conectoo.

9.2. Beneficiarul recunoaste si se obliga sa respecte in orice moment dreptul de proprietate al Furnizorului asupra Platformei Conectoo asupra Serviciului Conectoo;

9.3. Beneficiarul declara si garanteaza ca detine toate drepturile (inclusiv de proprietate intelectuala) si autorizarile necesare trimiterii de mesaje, isi asuma intreaga raspundere pentru continutul acestora si este singurul raspunzator in cazul in care se invoca incalcarea vreunui drept de proprietate intelectuala sau orice alt drept al unui tert in legatura cu continutul Newsletterului. In cazul in care Furnizorul este notificat sau primește o plangere de la terti cu privire la incalcarea drepturilor unor terti, Furnizorul o va transmite Beneficiarului, acesta fiind singurul raspunzator sa remedieze situatia si sa despagubeasca tertii afectati, precum si pe Furnizor pentru orice costuri sau prejudicii suferite.

10. ÎNCETAREA FOLOSIRII SERVICIULUI

10.1. Partile pot denunta unilateral prezentul Contract cu notificarea celalaltei parti si prin respectarea unui termen de preaviz de 30 (treizeci) de zile, incetarea urmand a avea loc la data expirarii celor 30 (treizeci) de zile de la data la care cealalta parte a primit notificarea.

10.2. În cazul suspiciunilor si/sau al nerespectarii de catre Beneficiar a oricarei obligatii stabilite in sarcina sa conform prezentului Contract, Furnizorul, conform propriei sale optiuni, poate notifica Beneficiarul asupra incetarii furnizarii Serviciului Conectoo, incetarea colaborarii urmand sa aiba loc imediat, de drept, fara alte formalitati si fara interventia instantei, Beneficiarul fiind direct raspunzator pentru orice prejudiciu creat. In cazul in care intervine incetarea contractului potrivit acestei prevederi, Beneficiarul pierde orice drept de a solicita restituirea sumelor de bani platite in avans.

11. CLAUZE SPECIALE:

11.1. Beneficiarul va garanta si va proteja Furnizorul de orice pretenții, revendicări, acțiuni, cauze ale unor acțiuni, procese, daune, responsabilități, obligații, costuri și cheltuieli (incluzând fără a se limita la comisioane legale, costuri de consiliere in-house, cheltuieli de judecată numite colectiv ‘Pierderi’) care se pot atribui sau care sunt corelate cu încălcările de către Beneficiar ale prezentului Contract și de orice revendicări de responsabilitate.

11.2. Semnarea prezentului Contract și/sau utilizarea de către Beneficiar a Platformei Conectoo este echivalentul recunoașterii faptului că Beneficiarul a citit, a înțeles și a fost de acord cu cele stabilite in prezentul Contract și cu Termenele și Condițiile Serviciului in varianta afișată în orice moment pe Platforma Conectoo.

11.3. Beneficiarul rămâne raspunzator pentru toate obligațiile, operațiunile și debitele rezultate din prezentul Contract și/sau din utilizarea Serviciului până la stingerea integrală a acestora.

12. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL DE LA BENEFICIAR

12.1. În cursul furnizării Serviciilor de către Furnizor în conformitate cu Contractul, Furnizorul, în calitate de Persoană Împuternicită de către Beneficiar, poate Prelucra Date cu caracter personal de la Beneficiar în numele Beneficiarului, în calitate de Operator de date cu caracter personal.

12.2. În toate cazurile în care Datele cu caracter personal de la Beneficiar sunt prelucrate în baza sau în legătură cu Contractul, Furnizorul:

12.2.1. va Prelucra, transfera, modifica, schimba sau altera Datele cu caracter personal de la Beneficiar sau va divulga sau permite divulgarea Datelor cu caracter personal de la Beneficiar către părți terțe conform Anexei 1 (Detalii de Prelucrare a Datelor cu caracter personal de la Beneficiar) și exclusiv:

· potrivit cerințelor în vederea respectării instrucțiunilor documentate și rezonabile din partea Beneficiarului (care, cu excepția cazului în care se stabilește altfel, vor fi în sensul Prelucrării Datelor cu caracter personal de la Beneficiar astfel cum este necesar în vederea prestării Serviciilor din prezentul Contract), inclusiv în ceea ce privește transferurile de Date cu caracter personal de la Beneficiar către o țară terță sau o organizație interna-țională; sau

· potrivit cerințelor în vederea respectării legislației aplicabile de către Furnizor, caz în care Furnizorul (în măsura permisă de lege) va informa Beneficiarul cu privire la respectiva cerință legală înainte de Prelucrarea respectivelor Date cu caracter personal de la Beneficiar.

12.2.2. când ia cunoștință de o Încălcare a securității datelor cu caracter personal:

· va înștiința imediat Beneficiarul, și

· va coopera cu Beneficiarul și va lua măsurile comerciale rezonabile indicate de către Beneficiar în vederea oferirii de asistență în investigarea, atenuarea și remedierea respectivei Încălcări a securității datelor cu caracter personal, cu condiția rambursării integrale de către Beneficiar în fiecare situație a tuturor costurilor suportate de catre Furnizor (inclusiv cu resursele interne și orice costuri cu terții) în mod rezonabil în legătură cu îndeplinirea obligațiilor din această secțiune 12.2.2, în măsura în care Încălcarea securității datelor cu caracter personal nu a fost cauzată de către Furnizor;

12.2.3. la primirea oricărei solicitări, plângeri sau comunicări în legătură cu obligațiile Beneficiarului în baza Legislației aplicabile privind protecția datelor:

· va înștiința Beneficiarul cât mai curând posibil, în mod rezonabil;

· va coopera cu Beneficiarul și va lua măsurile comerciale rezonabile indicate de către Beneficiar care să îi permită acestuia respectarea oricărei exercitări a drepturilor de către o Persoană vizată în baza Legislației aplicabile privind protecția datelor, în legătură cu Datele cu caracter personal de la Beneficiar, sau respectarea oricărei evaluări, anchete, notificări sau investigații în baza Legislației aplicabile privind protecția datelor, cu condiția rambursării integrale în fiecare situație de către Beneficiar a tuturor costurilor suportate de catre Furnizor (inclusiv cu resursele interne și orice costuri cu terții) în mod rezonabil în legătură cu îndeplinirea obligațiilor din această secțiune 12.2.3;

12.2.4. va implementa măsurile tehnice și organizatorice prevăzute în Anexa 2 la prezentul Contract în colaborare cu Beneficiarul, măsuri pe care Beneficiarul confirmă că le-a revizuit și aprobat ca oferind un nivel adecvat de securitate în legătură cu Datele cu caracter personal de la Beneficiar care urmează a fi prelucrate de către Furnizor în calitate de Persoană împuternicită de către Beneficiar;

12.2.5. se va asigura că salariații săi care pot avea acces la Datele cu caracter personal de la Beneficiar fac obiectul obligațiilor contractuale, profesionale sau legale de confidențialitate;

12.2.6. va oferi suport rezonabil Beneficiarului cu privire la evaluările de impact privind protecția datelor solicitate în temeiul articolului 35 RGPD și la consultările prealabile adresate oricărei Autorități de supraveghere a Beneficiarului care sunt solicitate în temeiul articolului 36 RGPD, referitoare la Prelucrarea Datelor cu caracter personal de la Beneficiar de către Furnizor în numele Beneficiarului și luând în considerare natura Prelucrării și a informațiilor disponibile Furnizorului; și

12.2.7. cu excepția cazurilor în care legislația aplicabilă îi impune obligații contrare, va înceta prelucrarea Datelor cu caracter personal de la Beneficiar în decurs de [90 de zile] de la încetarea sau expirarea Contractului sau, dacă are loc mai devreme, a Serviciului la care se referă, și, cât mai posibil după aceea, fie va restitui, fie va șterge din sistemele sale Datele cu caracter personal de la Beneficiar și orice copii ale acestora.

12.3. Beneficiarul autorizeaza Furnizorul să angajeze subcontractanții menționați în Anexa 3 (Subcontractanți autorizați) cu privire la prelucrarea Datelor cu caracter Personal de la Beneficiar. Pe parcursul derulării Contractului, Furnizorul va putea angaja și alți subcontractanți, cu condiția respectării următoarelor obligații:

· Furnizorul va notifica Beneficiarul (prin e-mail sau în alt mod) cu privire la intenția de a folosi un subcontractant nou pentru prelucrarea Datelor cu caracter Personal de la Beneficiar;

· Furnizorul va include în contractul încheiat cu fiecare subcontractant termeni substanțial similari cu cei prevăzuți în aceasta clauza 12;

· în cazul în care un subcontractant nu își respectă obligațiile privind protecția Datelor cu caracter personal de la Beneficiar, Furnizorul va rămâne pe deplin răspunzătoare față de Beneficiar în ceea ce privește îndeplinirea acestor obligații.

Cu privire la orice notificare în baza art. 12.3. alin. 1, Beneficiarul va avea la dispoziție o perioadă de 30 (treizeci) zile de la data notificării pentru a informa Furnizorul cu privire la orice obiecție rezonabilă în legătură cu angajarea subcontractantului în cauză. În acest caz, părțile vor încerca, cu bună-credină și pe durata unei perioade ce nu va depăși 30 (treizeci) zile de la data obiecției, să ajungă la o soluție rezonabilă din punct de vedere comercial care ar permite evitarea angajării acelui subcontractant. În cazul în care o astfel de soluție nu va fi identificată, Furnizorul va fi îndreptățit să denunțe în mod unilateral Contractul, prin notificare scrisă către Beneficiar.

12.4. Furnizorul va pune la dispoziția Beneficiarului informațiile și (după caz) va coopera în desfășurarea oricărui audit sau inspecție, după cum Beneficiarul poate solicita în mod rezonabil pentru a oferi asigurări că Furnizorul respectă obligațiile stabilite în prezenta secțiune, întotdeauna cu condiția ca această cerință să nu oblige Furnizorul să furnizeze sau să permită accesul la (i) informații interne ale Furnizorului privind prețurile, (ii) informații privind alți clienți ai Furnizorului, (iii) oricare dintre rapoartele externe ale Furnizorului care nu au fost făcute publice sau (iv) oricare rapoarte interne pregătite de funcțiile de audit intern ale Furnizorului. Mai mult, în baza acestei secțiuni, Beneficiarul poate solicita maximum un audit sau o inspecție în orice perioadă de 12 luni consecutive.

12.5. Beneficiarul garantează că toate Datele cu caracter personal de la Beneficiar prelucrate de Furnizor conform prezentei secțiuni au fost și vor fi colectate și prelucrate de către Beneficiar în conformitate cu Legislația aplicabilă privind protecția datelor, inclusiv, dar fără limitare la: (i) asigurându-se că toate notificările către și aprobările de la autoritățile de reglementare care sunt necesare conform Legislației aplicabile privind protecția datelor sunt făcute și păstrate de către Beneficiar și (ii) asigurându-se că toate Datele cu caracter personal de la Beneficiar sunt colectate și Prelucrate în mod echitabil și legal, sunt corecte și actualizate, și o notificare privind Prelucrarea Datelor cu caracter personal este transmisă Persoanelor vizate în care să se descrie Prelucrarea care urmează a fi realizată de către Furnizor în baza prezentului Contract.

12.6. Beneficiarul va despăgubi și va exonera Furnizorul de orice răspundere pentru toate pierderile suferite și toate amenzile și sancțiuni aplicate de autorități publice, inclusiv de oricare Autoritate de Supraveghere, ce decurg din orice cerere a unui terț sau autoritate publice, inclusiv orice Autoritate de Supraveghere, ce rezultă din orice încălcare a secțiunii 12.5.

ANEXA 1: DETALII DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL DE LA BENEFICIAR

Prezenta Anexă 1 include anumite detalii privind Prelucrarea Datelor cu caracter personal în conformitate cu articolul 28 alineatul (3) din RGPD.

Obiectul și durata prelucrării Datelor cu caracter personal de la Beneficiar

Obiectul și durata prelucrării Datelor cu caracter personal de la Beneficiar sunt stabilite în Contract.

Natura și scopul prelucrării Datelor cu caracter personal de la Beneficiar

Scopul prelucrarii Datelor cu caracter personal de la Beneficiar este de stabilit in Contract La cerere, Furnizorul, ofera servicii de Account Management prin care un manager de cont al Furnizorului administreaza campaniile de email marketing ale Beneficiarului si efectueaza importul listelor de Abonati primite de le Beneficiar.

Tipurile de date cu caracter personal de la Beneficiar care urmează să fie prelucrate, dupa caz:

Adresele de e-mail ale abonatilor, atributeele abonatilor in sensul definit de catre Beneficiar. Atributele pot reprezenta nume asociate adreselor e-mail, prenume, numere de telefon, etc. si alte date furnizate de catre Beneficiar in asociere cu adresa email.

Categoriile de persoane vizate la care se referă Datele cu caracter personal de la Beneficiar: Abonatii

ANEXA 2: MĂSURI TEHNICE ȘI ORGANIZATORICE

Cerinţele minime de securitate a Prelucrărilor Datele cu caracter personal de la Beneficiar acopera următoarele aspecte:

1. Identificarea şi autentificarea utilizatorului

Prin utilizator se înţelege orice persoană care acţionează sub autoritatea Furnizorului, cu drept recunoscut de acces la Datele cu caracter personal de la Beneficiar.

Utilizatorii, pentru a căpăta acces la o bază de date cu caracter personal, trebuie să se identifice. Identificarea se face prin user si parola.

Fiecare utilizator are propriul său cod de identificare. Niciodată mai mulţi utilizatori nu vor avea acelaşi cod de identificare.

Orice cont de utilizator este însoţit de o modalitate de autentificare.

Autentificarea se face prin introducerea unei parole.

Parolele sunt schimbate periodic.

Sistem informaţional al Furnizorului să refuza automat accesul unui utilizator după 5 introduceri greşite ale parolei.

Orice utilizator care primeşte un cod de identificare şi un mijloc de autentificare trebuie să păstreze confidenţialitatea acestora şi să răspundă în acest sens în faţa Furnizorului.

Furnizorul autorizează anumiţi utilizatori pentru a revoca sau a suspenda un cod de identificare şi autentificare, dacă utilizatorul acestora şi-a dat demisia ori a fost concediat şi-a încheiat contractul, a fost transferat la alt serviciu şi noile sarcini nu îi solicită accesul la Date cu caracter personal de la Beneficiar, a abuzat de codurile primite sau dacă va absenta o perioadă îndelungată stabilită de entitate.

Accesul utilizatorilor la Datele cu caracter personal de la Beneficiar efectuate manual se va face pe baza unei autorizari date de Furnizor.

2. Tipul de acces

Utilizatorii vor accesa numai Datele cu caracter personal de la Beneficiar necesare pentru îndeplinirea scopului stabilit in Contract.

Compartimentul care asigură suportul tehnic poate avea acces la Datele cu caracter personal de la Beneficiar pentru rezolvarea unor cazuri excepţionale.

3. Colectarea Datelor cu caracter personal de la Beneficiar

Furnizorul va desemna utilizatori autorizaţi pentru operaţiile de colectare şi introducere de Date cu caracter personal de la Beneficiar într-un sistem informaţional.

Orice modificare a Datelor cu caracter personal de la Beneficiar se poate face numai de către utilizatori autorizaţi desemnaţi de Furnizor.

4. Execuţia copiilor de siguranţă

Furnizorul va stabili intervalul de timp la care se vor executa copiile de siguranţă ale Datelor cu caracter personal de la Beneficiar, precum şi ale programelor folosite pentru prelucrările automatizate. Utilizatorii care execută aceste copii de siguranţă vor fi numiţi de Furnizor, într-un număr restrâns.

5. Computerele şi terminalele de acces

Computerele şi alte terminale de acces sunt instalate în încăperi unde accesul se face cu ajutorul unor chei ori cartele magnetice.

6. Fişierele de acces

Furnizorul va lua măsuri ca orice accesare a Datelor cu caracter personal de la Beneficiar să fie înregistrată într-un fişier de acces (numit log la prelucrările automate) sau într-un registru pentru prelucrările manuale de date cu caracter personal.

Pentru prelucrările automate aceste informaţii vor fi stocate într-un fişier de acces general sau în fişiere separate pentru fiecare utilizator.

7. Sistemele de telecomunicaţii

Furnizorul va efectua periodic controlul autentificărilor şi tipurilor de acces pentru detectarea unor disfuncţionalităţi în ceea ce priveşte folosirea sistemelor de telecomunicaţii.

8. Instruirea personalului

În cadrul cursurilor de pregătire a utilizatorilor Furnizorul informeaza cu privire la prevederile Legislaţiei aplicabile privind protecția Datelor precum şi cu privire la riscurile pe care le comportă prelucrarea datelor cu caracter personal.

Utilizatorii care au acces la Date cu caracter personal de la Beneficiar vor fi instruiţi de către Furnizor asupra confidenţialităţii acestora.

9. Folosirea computerelor

Pentru menţinerea securităţii prelucrării Datelor cu caracter personal de la Beneficiar (în special împotriva viruşilor informatici) Furnizorul are implementante măsuri care vor constau în:

a) interzicerea folosirii de către utilizatori a programelor software care provin din surse externe sau dubioase;

b) informarea utilizatorilor în privinţa pericolului privind viruşii informatici;

c) implementarea unor sisteme automate de devirusare şi de securitate a sistemelor informatice;